اخبار و تازه ها
  • مراسم تجليل از بازنشتگان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد برگزار شد
  • وزارت بهداشت قرباني استعمال دخانيات است
  • ۲۱ نفر از دانش آموزان مركز آموزش بهورزي فارسان فارغ التحصيلي خود را جشن گرفتند
    به گزارش وب دا؛ سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان فارسان از برگزاري جشن فارغ التحصيلي ۲۱ نفر از دانش آموزان دوره هاي ۲۱و ۲۲ مركز آموزش بهورزي فارسان خبر داد.
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه