اخبار و تازه ها
  • بازديد رياست دانشگاه از بيمارستان امام رضا (ع)اردل
  • نشست رياست دانشگاه با كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردل
  • هدف از اجراي برنامه پزشك خانواده، ارتقاء‌شاخص‌هاي بهداشتي و كاهش هزينه هاي درماني است
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه