اخبار و تازه ها
  • پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي Ph.D by Research در مركز تحقيقات بیوشیمی بالینی
    به استناد حكم شماره ۴۹۱۶/۵/۷۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مركز تحقيقات بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در نظر دارد از ميــان واجــدين شرايط بـراي تحصيل در مقطع دكتـــراي تخصصي پــــژوهشــي (Ph.D by Research ) با گرايش بيوشيمي دو نفر دانشجو پذيرش نمايد.
  • پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي Ph.D by Research در مركز تحقيقات گیاهان دارویی
    به استناد حكم شماره ۴۹۱۶/۵/۷۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در نظر دارد از ميــان واجــدين شرايط بـراي تحصيل در مقطع دكتـــراي تخصصي پــــژوهشــي (PhD by Research ) با گرايش ويروس شناسي پزشكي يك نفر دانشجو پذيرش نمايد
  • پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي Ph.D by Research در مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
    به استناد حكم شماره ۳۸/۵۰۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در نظر دارد از ميــان واجــدين شرايط بـراي تحصيل در مقطع دكتـــراي تخصصي پــــژوهشــي (Ph.D by Research ) با گرايش ايمونولوژي پزشكي دو نفر دانشجو پذيرش نمايد
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه