اخبار و تازه ها
  • بازديد سرزده رياست دانشگاه از بيمارستان هاجر شهركرد
  • دكتر هاشم زاده : بايد به نحوي برنامه ريزي كنيم كه در آينده مشكلي جهت ارائه خدمات به مردم نداشته باشيم
  • غرفه مطبوعات دانشجوئي در بيستمين نمايشگاه مطبوعات كشور
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه